วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

DateTime : แสดงเวลาปัจจุบัน
1. เพิ่ม Label1
2. พิมพ์ code ที่ Event Load

Label1.Text = "ขณะนี้เวลา " & Now

1 ความคิดเห็น: